ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ

Η ΝΕΟΤΥΠΟΓΡΑΦΙΚΗ Μ. Ι.Κ.Ε. μέσω του διαδικτυακού της τόπου www.e-aggelia.gr, προσφέρει τις υπηρεσίες της υπό τους κάτωθι όρους χρήσης, τους οποίους οι επισκέπτες θα πρέπει να διαβάσουν προσεκτικά πριν προβούν σε επίσκεψη/χρήση των σελίδων/υπηρεσιών του. Η περιήγηση στο www.e-aggelia.gr ή/ και η χρήση των υπηρεσιών συνεπάγεται την πλήρη αποδοχή των όρων αυτών. Οι κατωτέρω όροι χρήσης ισχύουν για το σύνολο του περιεχομένου και για ό,τι γενικά περιλαμβάνεται στις σελίδες του. Η ΝΕΟΤΥΠΟΓΡΑΦΙΚΗ Μ. Ι.Κ.Ε. διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί τους όρους και τις προϋποθέσεις χρήσης οποτεδήποτε, χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση, οι δε επισκέπτες οφείλουν κάθε φορά να ελέγχουν για ενδεχόμενες αλλαγές και εφόσον εξακολουθούν τη χρήση τεκμαίρεται ότι αποδέχονται τους τροποποιημένους όρους και προϋποθέσεις.

Δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας

To περιεχόμενο και οι υπηρεσίες του e-aggelia.gr (εκτός όσων υπόκεινται σε πνευματικά δικαιώματα τρίτων ή αποτελούν εμπορικά διακριτικά γνωρίσματα τρίτων) αποτελούν ιδιοκτησία της ΝΕΟΤΥΠΟΓΡΑΦΙΚΗ Μ. Ι.Κ.Ε. και διατίθενται στους επισκέπτες του, αυστηρά για προσωπική χρήση. Απαγορεύεται η με οποιοδήποτε τρόπο χρήση ή αναπαραγωγή τους, σε οποιοδήποτε άλλο μέσο καθώς και για εμπορικούς σκοπούς, χωρίς την έγγραφη άδεια του ιδιοκτήτη και κατόχου των αντίστοιχων δικαιωμάτων.

Υποχρεώσεις επισκέπτη

O επισκέπτης του e-aggelia.gr οφείλει αφενός μεν να συμμορφώνεται με τις εκάστοτε ισχύουσες νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις, αφετέρου δε να απέχει από κάθε παράνομη και καταχρηστική χρήση του περιεχομένου και των υπηρεσιών του e-aggelia.gr. Οποιαδήποτε ζημία τυχόν προκληθεί στο e-aggelia.gr απορρέουσα από την κακή ή αθέμιτη χρήση των υπηρεσιών του από τον επισκέπτη ανάγεται στη σφαίρα της αποκλειστικής ευθύνης του επισκέπτη. H ΝΕΟΤΥΠΟΓΡΑΦΙΚΗ Μ. Ι.Κ.Ε. διατηρεί το δικαίωμα να στραφεί με οποιοδήποτε νόμιμο πρόσφορο μέσο κατά του επισκέπτη για την διακοπή της παραβίασης και την αποτροπή της επανάληψής της στο μέλλον, μη αποκλειόμενης της διεκδίκησης αποζημίωσης από τον επισκέπτη για ενδεχόμενη πρόκληση ζημίας.

Αποκλεισμός ευθύνης

Η ΝΕΟΤΥΠΟΓΡΑΦΙΚΗ Μ. Ι.Κ.Ε. δεν έχει καμία ευθύνη για την επικοινωνία των επισκεπτών με τους τρίτους παρόχους υπηρεσιών που διαφημίζονται στο e-aggelia.gr και για την οποιαδήποτε τυχόν εμπορική συναλλαγή που μπορεί να προκύψει από τη μεταξύ τους σχέση.
Η ΝΕΟΤΥΠΟΓΡΑΦΙΚΗ Μ. Ι.Κ.Ε., χωρίς να εγγυάται και συνεπώς να ευθύνεται, καταβάλλει τη μέγιστη δυνατή προσπάθεια για ανάρτηση ορθών πληροφοριών και στοιχείων στο σύνολο των σελίδων του e-aggelia.gr, ώστε το σύνολο του περιεχομένου του να διέπεται από τη μέγιστη ακρίβεια, σαφήνεια, χρονική εγγύτητα, πληρότητα, ορθότητα και διαθεσιμότητα. Σε καμία περίπτωση δε φέρει ευθύνη για τυχόν ζημιά που ήθελε προκληθεί στον επισκέπτη κατά την επίσκεψή του στο e-aggelia.gr, από οποιοδήποτε αιτία και ενδεικτικά λόγω μη ορθότητας ή μη πληρότητας του περιεχομένου ή μη διαθεσιμότητας.
Το περιεχόμενο και οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στοe-aggelia.gr δεν αποτελούν σε καμιά περίπτωση, άμεσα ή έμμεσα, υπόδειξη προς ενέργεια ή παράλειψη. Ο επισκέπτης αξιολογεί το περιεχόμενο των πληροφοριών που παρέχει το e-aggelia.gr και δρα αυτοβούλως, αποκλειομένης οποιασδήποτε ευθύνης της ΝΕΟΤΥΠΟΓΡΑΦΙΚΗ Μ. Ι.Κ.Ε..
Η ΝΕΟΤΥΠΟΓΡΑΦΙΚΗ Μ. Ι.Κ.Ε. σε καμία περίπτωση δεν εγγυάται, και συνεπώς δεν ευθύνεται, την αδιάκοπη και άνευ σφαλμάτων παροχή των υπηρεσιών ή/και του περιεχομένου του e-aggelia.gr, ούτε ακόμη την απουσία κακόβουλου λογισμικού προερχόμενου από τρίτους, ιών ή άλλων επιζήμιων στοιχείων, είτε πρόκειται για την δικτυακή πύλη του e-aggelia.gr, είτε για κάποιο άλλο site ή server, μέσω των οποίων λαμβάνεται το περιεχόμενο του.
H ΝΕΟΤΥΠΟΓΡΑΦΙΚΗ Μ. Ι.Κ.Ε. δεν ελέγχει ούτε ευθύνεται για τη διαθεσιμότητα, το περιεχόμενο, την πολιτική προστασίας των προσωπικών δεδομένων, την ποιότητα και την πληρότητα των υπηρεσιών άλλων διαδικτυακών τόπων (websites) και σελίδων που ελέγχονται από τρίτους (φυσικά ή νομικά πρόσωπα), τα οποία επιλέγει να επισκεφθεί ο επισκέπτης μέσω σύνδεσμων (hyperlinks) ή διαφημιστικών τίτλων (banners) που φιλοξενούνται στο e-aggelia.gr.
Συνεπώς, για οποιοδήποτε πρόβλημα παρουσιαστεί κατά την επίσκεψη/χρήση τους, οι επισκέπτες οφείλουν να απευθυνθούν απευθείας στους αντίστοιχους τόπους (web sites) και σελίδες. Η E-AGGELIA σε καμία περίπτωση δεν ενστερνίζεται ούτε αποδέχεται το περιεχόμενο ή τις υπηρεσίες των τόπων και των σελίδων αυτών ούτε συνδέεται με αυτά κατά οποιονδήποτε άλλο τρόπο.

Πολιτική διαχείρισης και προστασίας προσωπικών δεδομένων

Η διαχείριση και προστασία των προσωπικών δεδομένων του επισκέπτη/ χρήστη των υπηρεσιών του e-aggelia.gr υπόκειται στις σχετικές διατάξεις της ελληνικής νομοθεσίας (Ν. 2472/1997 για την προστασία του ατόμου και την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα όπως έχει συμπληρωθεί με τις αποφάσεις του Προέδρου της Επιτροπής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, όπως και το Νόμο 2774/1999 και του ευρωπαϊκού δικαίου (οδηγίες 95/46/ΕΚ και 97/66/ΕΚ).

Εγγραφή και χρήση υπηρεσιών

Η εγγραφή στο e-aggelia.gr και χρήση των υπηρεσιών του, επιτρέπεται μόνο στους ενήλικες, άνω των 18 ετών. Στο e-aggelia.gr οι χρήστες έχουν την δυνατότητα να δημιουργούν λογαριασμούς μέλους.
Τα προσωπικά στοιχεία που απαιτούνται για την δημιουργία λογαριασμού μέλους του e-aggelia.gr είναι:
1. Υποχρεωτικά: Ε-mail, (εικονικό) όνομα χρήστη, όνομα, επώνυμο.
2. Προαιρετικά: επάγγελμα, χώρα, φύλο και ηλικία
Οι χρήστες είναι προσωπικά και αποκλειστικά υπεύθυνοι για τις πράξεις που διενεργούνται μέσα από το λογαριασμό τους. Επίσης είναι υπεύθυνοι για τη διαφύλαξη της μυστικότητας των στοιχείων πρόσβασής τους, από τρίτους. Σε περίπτωση απώλειας ή παραβίασης του κωδικού τους οι χρήστες υποχρεούνται να ειδοποιήσουν άμεσα το e-aggelia.gr.

Η συλλογή των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα των χρηστών είναι απαραίτητη προκειμένου να ολοκληρωθούν οι παραγγελίες των υπηρεσιών και να αποσταλούν τα προϊόντα στον χρήστη και αποσκοπεί μόνο στην επιτυχή ολοκλήρωση αυτών των συναλλαγών για λογαριασμό του e-aggelia.gr. Αποδέκτης των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα των χρηστών είναι η ΝΕΟΤΥΠΟΓΡΑΦΙΚΗ Μ. Ι.Κ.Ε., ενώ τα στοιχεία αυτά διαβιβάζονται και αποθηκεύονται σε εξυπηρετητές (servers) συνεργαζόμενων εταιρειών, οι οποίες γραπτώς δεσμεύονται για την ασφάλεια και μη περαιτέρω διαβίβασή τους. Οι χρήστες του e-aggelia.gr έχουν οποιαδήποτε στιγμή το δικαίωμα, να διορθώσουν τα στοιχεία που έχουν δηλώσει, να τα ενημερώσουν, τροποποιήσουν ή να ζητήσουν τη μη περαιτέρω επεξεργασία τους και διαγραφή τους, ανά πάσα χρονική στιγμή, χρησιμοποιώντας τον σύνδεσμο "Επικοινωνία" στον δικτυακό τόπο www.e-aggelia.gr.
Σε κάθε περίπτωση το e-aggelia.gr διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής των όρων προστασίας των προσωπικών δεδομένων κατόπιν ενημέρωσης των επισκεπτών/χρηστών και μέσα στο εκάστοτε ισχύον νομικό πλαίσιο. Η χρήση/επίσκεψη συνεπάγεται αποδοχή των όρων αυτών. Επιπλέον στην περίπτωση των δεσμών (links) προς άλλους δικτυακούς τόπους, η ΝΕΟΤΥΠΟΓΡΑΦΙΚΗ Μ. Ι.Κ.Ε. δεν ευθύνεται για τους όρους διαχείρισης και προστασίας των προσωπικών δεδομένων που αυτοί ακολουθούν.

Ασφάλεια συναλλαγών

Αναγνωρίζουμε τη σημασία του θέματος της ασφαλείας των προσωπικών σας δεδομένων καθώς και των ηλεκτρονικών σας συναλλαγών και λαμβάνουμε όλα τα απαραίτητα μέτρα, ώστε να εξασφαλίζεται η μέγιστη δυνατή ασφάλειά σας. Όλες οι πληροφορίες, οι οποίες σχετίζονται με τα προσωπικά σας στοιχεία και τις συναλλαγές σας, είναι ασφαλείς και απόρρητες.

Για την εξασφάλιση του απορρήτου των προσωπικών σας στοιχείων και την ασφαλή διεξαγωγή των online αγορών σας χρησιμοποιούμε κρυπτογράφηση σύμφωνα με τα εφαρμοζόμενα βιομηχανικά πρότυπα. Έτσι σε κάθε σελίδα που εισάγετε προσωπικά στοιχεία ή κωδικούς τα δεδομένα κρυπτογραφούνται πριν φύγουν από τον υπολογιστή σας και αποκρυπτογραφούνται όταν φτάσουν στον server μας και το αντίστροφο ώστε να μην μπορούν να αποκωδικοποιηθούν από τρίτους.

Για μεγαλύτερη ασφάλεια τα δεδομένα των χρηστών που σχετίζονται με πληρωμές, π.χ. αριθμοί καρτών δεν αποθηκεύονται στους servers του e-aggelia.gr. Οι συναλλαγές σας με κάρτες θα γίνονται μέσω της ασφαλούς πλατφόρμας ηλεκτρονικών πληρωμών Viva Payments με πρωτόκολλο κρυπτογράφησης 128-bit (Secure Sockets Layer - SSL) και έχουν το επίπεδο ασφάλειας των τραπεζών.

Τέλος σας συνιστούμε, για λόγους ασφαλείας, να αλλάζετε το password σας σε τακτά χρονικά διαστήματα και να αποφεύγετε τη χρήση των ίδιων και εύκολα ανιχνεύσιμων κωδικών (π.χ. ημερομηνία γέννησης). Επίσης σας προτείνουμε να χρησιμοποιείτε όχι μόνο γράμματα και αριθμούς αλλά και σύμβολα για τη δημιουργία password.

Δικαίωμα υπαναχώρησης

Ο πελάτης διατηρεί το δικαίωμα υπαναχώρησης. Συγκεκριμένα, ο πελάτης μπορεί να ακυρώσει οποιαδήποτε παραγγελία αναιτιολογήτως τουλάχιστον 2 εργάσιμες ημέρες πριν την ημέρα δημοσίευσης της αγγελίας, χωρίς να επιβαρύνεται με οποιαδήποτε δαπάνη. (Ν. 2251/1994, άρθρο 4 παρ. 10 και 11, Περί Προστασίας Καταναλωτών).

Μέθοδοι εξάσκησης του δικαιώματος υπαναχώρησης

    Το δικαίωμα υπαναχώρησης εκτελείται:
  1. Μέσω αποστολής με e-mail του αιτήματος ακύρωσης όπου θα πρέπει να αναφέρεται ο κωδικός της παραγγελίας, στην ηλεκτρονική διεύθυνση serviceaggelies@gmail.com
  2. Τηλεφωνικά στο τηλέφωνο 210-5221024, Δευτέρα - Παρασκευή: 9 π.μ. - 6 μ.μ.

Εάν ο πελάτης ασκήσει το δικαίωμα υπαναχώρησης σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος όρου, η ΝΕΟΤΥΠΟΓΡΑΦΙΚΗ Μ.Ι.Κ.Ε. οφείλει να αποζημιώσει τον πελάτη για τα ποσά που κατέβαλε εντός 14 εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία λήψης του αιτήματος ακύρωσης. Η ΝΕΟΤΥΠΟΓΡΑΦΙΚΗ Μ.Ι.Κ.Ε. θα επιστρέψει τα ποσά που κατέβαλε ο πελάτης μέσω τραπεζικής κατάθεσης ή μέσω επιστροφής στην πιστωτική κάρτα του πελάτη, ανάλογα με την επιλεγμένη μέθοδο πληρωμής.

Η ΝΕΟΤΥΠΟΓΡΑΦΙΚΗ Μ.Ι.Κ.Ε. διατηρεί το δικαίωμα να απορρίψει αιτήματα ακύρωσης παραγγελιών για τα οποία ο πελάτης δεν τήρησε τον τρόπο και τις προθεσμίες άσκησης του δικαιώματος καταγγελίας που ορίζονται ανωτέρω.

Τελικοί όροι

Οι ανωτέρω όροι και προϋποθέσεις χρήσης του e-aggelia.gr, καθώς και οποιαδήποτε τροποποίηση τους, ερμηνεύονται με βάση τους κανόνες της καλής πίστης και των συναλλακτικών ηθών ενώ διέπονται και συμπληρώνονται από το ελληνικό δίκαιο, το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τις σχετικές διεθνείς συνθήκες. Οποιαδήποτε διάταξη των ανωτέρω όρων καταστεί αντίθετη προς το νόμο, παύει αυτοδικαίως να ισχύει και αφαιρείται από το παρόν, χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων. Το παρόν αποτελεί τη συνολική συμφωνία μεταξύ της ΝΕΟΤΥΠΟΓΡΑΦΙΚΗ Μ. Ι.Κ.Ε. και των επισκεπτών/χρηστών των σελίδων και υπηρεσιών του. Καμία τροποποίηση των όρων αυτών δε θα λαμβάνεται υπόψη και δε θα αποτελεί τμήμα της παρούσας συμφωνίας, εάν δεν έχει διατυπωθεί εγγράφως και δεν έχει ενσωματωθεί σε αυτή.